Algemene Gebruikersvoorwaarden voor fanSALE

Introductie

De exploitant van het platform voor wederverkoop van tickets, fanSALE (hierna "fanSALE" genoemd) is CTS Eventim Nederland B.V., Marktplein 108, 2132 DD Hoofddorp(hierna "Eventim" genoemd). De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de gebruiker van fanSALE en Eventim, en de gebruiker verklaart hiermee akkoord te gaan bij de registratie en verder gebruik van fanSALE.

1. Account

Om gebruik te maken van fanSALE dient de klant (een in Nederland woonachtig natuurlijke persoon of daar gevestigde rechtspersoon) te beschikken over een account bij Eventim Nederland of bij fanSALE. Dit account kan de klant gratis zelf aanmaken of door Eventim voor hem laten aanmaken. Het is personen jonger dan 16 jaar niet toegestaan een account aan te maken bij Eventim/fanSALE of van fanSALE gebruik te maken.

De klant kan uitsluitend een account aanmaken nadat hij/zij akkoord is gegaan met deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en mits hij/zij geen inbreuk zal maken op de rechten van derden. Nadat de klant succesvol een account heeft aangemaakt, stuurt Eventim een bevestiging via e-mail. De klant is verplicht bij de registratie zijn/haar correcte gegevens te verstrekken. Indien de klant in deze informatieplicht tekortschiet, komen de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve (financiële) gevolgen voor rekening van de klant.

De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar account en voor zijn/haar inloggegevens. De klant dient zijn/haar inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens niet door te geven aan derden. Via zijn/haar account kan de klant de tot stand gekomen overeenkomsten bekijken. De gebruiker heeft niet het recht om meer dan één gebruikersaccount te registreren. Het account kan niet worden overgedragen aan derden. Indien de klant geen gebruik meer wil maken van fanSALE, dan kan deze klant zijn/haar account beëindigen door contact op te nemen met fanSALE.

2. Voorwerpen van wederverkoop

Alleen tickets voor concerten, theater-, sport- en andere evenementen, oorspronkelijk verkocht via het Eventim platform, in binnen- en buitenland, kunnen worden aangeboden en gekocht op fanSALE.

Tickets voor evenementen die illegaal of immoreel zijn, mogen niet worden aangeboden op fanSALE. Tickets voor evenementen met een humanitair doel mogen alleen op fanSALE worden aangeboden met een vraagprijs niet hoger dan de prijs die op het ticket is afgedrukt. Eventim heeft het recht om ongeautoriseerde advertenties te verwijderen. Bij het aanbieden van een advertentie op fanSALE, bevestigt de verkoper dat hij/zij het recht heeft om de vermelde tickets te verkopen en over te dragen aan de koper.

Tickets zijn altijd oorspronkelijk via het Eventim platform verkregen en de verkoper heeft de mogelijkheid om ze online te laten controleren (Eventim Ticketcheck) door de barcodenummers in te voeren in het betreffende fanSALE-formulier. In dit geval moeten de barcodes voor elk aangeboden ticket afzonderlijk worden ingevoerd. Als de barcodecontrole bevestigt dat het ticket is gemaakt en geleverd door Eventim, kan de gebruiker de advertentie plaatsen. Deze wordt dan geïdentificeerd door middel van een passend pictogram dat aangeeft dat de advertentie gecontroleerd is door de Eventim Ticketcheck. Als uit de controle blijkt dat de ingevoerde barcode niet bestaat in het Eventim-systeem, ongeldig is, dat het betreffende ticket is geannuleerd via het Eventim-systeem, of dat het evenement al heeft plaatsgevonden, dan kan het ticket niet op fanSALE worden aangeboden.

Niet alle (Eventim) tickets kunnen via fanSALE worden (weder)verkocht, bijvoorbeeld omdat de organisator doorverkoop niet toestaat, er maxima voor verkoop zijn bepaald, of omdat er moet worden voldaan aan voorwaarden welke zijn gerelateerd aan de verkoopprijs (voorwaardelijke kortingen, zoals bij het kunnen tonen van een lidmaatschapskaart).
Als er gerechtvaardigde twijfels ontstaan over de echtheid van een ticket, heeft Eventim het recht om de advertentie van de verkoper te verwijderen zonder dat er enig recht op compensatie ontstaat.

3. Totstandkoming van een contract tussen fanSALE-gebruikers

Verkoper biedt een ticket op fanSALE aan en initieert de totstandkoming van een koopcontract. Het is voor de verkoper niet mogelijk om na plaatsing advertenties te wijzigen of in te trekken. Als de verkoper na het aanbieden van een advertentie echter weet dat deze een ernstige fout bevat, kan hij/zij de advertentie uit de verkoop halen. Voor de bescherming van de andere gebruikers kan de verkoper echter maximaal vijf keer van deze mogelijkheid gebruik maken. Als de verkoper na gebruik van dit contingent zich ervan bewust wordt dat weer een andere advertentie een ernstige fout bevat, kan hij/zij alleen schriftelijk een aanvraag indienen bij fanSALE/Eventim om de advertentie te laten corrigeren of verwijderen, met opgave van de redenen.

De verkoper kan zijn/haar advertentie op fanSALE vermelden met een vaste prijs. De advertentie met vaste prijs is een bindend aanbod van de verkoper om een contract te sluiten tegen deze prijs. Als een gebruiker op de knop "CHECKOUT" klikt, wordt een contract met deze persoon gesloten.

Contractuele relaties met betrekking tot de aankoop van tickets worden uitsluitend gesloten tussen de verkoper en de persoon die het ticket/de tickets koopt. Dit is ook van toepassing als Eventim advertenties op aanvraag van klanten vermeldt; communicatie met de betreffende verkoper wordt in dit geval door Eventim afgehandeld.
De gebruiker machtigt Eventim om voor hem/haar verklaringen af te leggen met betrekking tot zakelijke transacties die door hem/haar zijn geregeld op fanSALE zoals geformuleerd in deze Algemene Gebruikersvoorwaarden. Eventim is niet gerechtigd of verplicht om verklaringen af te geven of te ontvangen die verder strekken.

4. Algemene beginselen

Precontractuele communicatie met koper en verkoper vindt uitsluitend plaats via fanSALE/Eventim. Elke vorm van reclame en/of zelfpromotie op fanSALE, of het tonen van links naar (aanbiedings)sites van derden, is verboden en leidt tot opheffing van het account.
In het geval dat een contract wordt gesloten via fanSALE, zal Eventim eventueel de contractpartners(koper en verkoper) informeren over de gegevens die nodig zijn om het contract te voltooien. Bij registratie zijn commerciële verkopers verplicht zich te houden aan alle voorschriften inzake consumentenbescherming, inclusief precontractuele informatieverplichtingen.
Eventim aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid van gegevens die zijn opgenomen in de online omgeving van fanSALE. Als de datum of tijd beslissend is voor transacties, is de Eventim-systeemtijd van toepassing.

Bij het te koop aanbieden van tickets is een limiet voor het aantal gelijktijdig actieve verkopen van toepassing. Na het bereiken van deze limiet kan pas na succesvolle afronding van eerdere verkoopprocessen weer een nieuwe advertentie worden geplaatst.

In geval van inbreuk op deze Algemene Gebruikersvoorwaarden kan Eventim naar eigen goeddunken de betrokken gebruikers tijdelijk of permanent uitsluiten van het gebruik van fanSALE.

5. Prijscomponenten, betaalmethoden

Er zijn geen kosten voor de gebruiker die zich registreert om het platform fanSALE te gebruiken of voor het aanbieden van tickets, met uitzondering van eventuele gemaakte telecommunicatiekosten.

Verkopers kunnen tickets gratis te koop aanbieden. Als een contract via fanSALE wordt gesloten tussen een verkoper en een koper, brengt Eventim de verkoper een commissie in rekening op basis van de aankoopprijs, en de koper servicekosten per ticket, voor de administratieve afhandeling en indien van toepassing transactie- en verzendkosten. Deze kosten betaal je per order. Het bedrag van de kosten wordt aan de gebruiker getoond wanneer hij/zij een advertentie plaatst, of wanneer hij/zij naar een advertentie kijkt (in de laatste stap alvorens af te rekenen).
De prijs van de advertentie is de aanbiedingsprijs inclusief de verschuldigde btw. Niet inbegrepen in de vermelde prijs zijn leverings- en verzendkosten, plus de servicekosten die door de koper moeten worden betaald.

De verkoper geeft Eventim opdracht om de betaling van de aankoopprijs plus de servicekosten en leveringskosten en mogelijk de verzendkosten van de koper te ontvangen. De koper kan deze aan Eventim betalen met een betaalmethode aangeboden op fanSALE.
Als de koper de prijs van de betreffende advertentie inclusief bezorg- en verzendkosten en servicekosten niet of niet volledig betaalt, of de betaling (via creditcard of andere betaalmethode) annuleert, komt geen overeenkomst tussen verkoper en koper tot stand of wordt deze ontbonden.

Gebruikers hebben niet het recht om de tariefstructuur van fanSALE te omzeilen en de verschuldigde kosten onderling te verdelen.

6. Levering

De levering van tickets vindt uitsluitend plaats via Eventim. Het door de verkoper verkochte ticket wordt bij het totstandkomen van een (fanSALE) overeenkomst tussen koper en verkoper onbruikbaar gemaakt, en een nieuw (vervangend) ticket wordt door Eventim aan de koper geleverd via de door hem/haar gekozen bezorgmethode. Indien gewenst kan de koper voor zijn/haar tickets een annuleringsverzekering afsluiten. Het kan gebeuren dat, indien de annulering hierdoor is verzekerd, de compensatie verschilt van het bedrag dat de koper heeft betaald voor het ticket via FanSale.

7. Betaling, bemiddeling en echtheidsgarantie

Eventim bemiddelt voor fanSALE gebruikers bij het voltooien van contracten die zijn gesloten via fanSALE. Verkopers en kopers wijzen Eventim aan om de aankoopprijs van de koper voor de verkoper te innen. Eventim stelt de verkoper per e-mail op de hoogte van de ontvangst van het bedrag dat de koper heeft betaald en dat het oorspronkelijke ticket verkocht en dus niet meer bruikbaar is.

Plichten van de koper
De koper is verplicht de aankoopprijs plus alle bijkomende kosten te betalen aan Eventim. Betaling vindt plaats op de door de koper gekozen betaalwijze.

Garantie van echtheid
Als het Eventim ticket van een verkoper met succes een barcodecontrole ondergaat en wordt aangeboden op fanSALE als een door Eventim Ticketcheck gecontroleerd ticket, geeft Eventim de koper van dit ticket een echtheidsgarantie:

Als de tijd het toelaat, kan Eventim er ook voor kiezen om de koper vervangende originele tickets voor dezelfde of voor een hogere categorie te geven om het evenement bij te wonen.

8. Vrijstelling

De gebruiker is verplicht Eventim te vrijwaren tegen elke vorm van actie, schade, verlies of eisen die kunnen ontstaan door zijn/haar registratie en/of gebruikmaking van fanSALE.

9. Beperking van aansprakelijkheid

fanSALE/Eventim is altijd aansprakelijk voor: (a) dood en letselschade veroorzaakt door nalatigheid/grove schuld van fanSALE/Eventim; (b) door haar gepleegd bedrog of bedrieglijke, door haar gemaakte voorstelling van zaken; of (c) elke aansprakelijkheid die op grond van toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Anders dan hierboven aangegeven is fanSALE/Eventim niet aansprakelijk voor enige andere verliezen of schade die je zou kunnen lijden, met inbegrip van indirecte of gevolgschade.
In het geval van een schending van belangrijke contractuele verplichtingen (zogenaamde kardinale verplichtingen) die alleen gebaseerd zijn op eenvoudige nalatigheid, is Eventim aansprakelijk voor vergoeding van voorzienbare verliezen die typerend zijn voor dit type contract.

Afgezien van de hierboven genoemde gevallen, is Eventim niet aansprakelijk voor verliezen veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid. Als de aansprakelijkheid van Eventim is uitgesloten of beperkt onder de bovenstaande paragrafen, is dit ook van toepassing op de aansprakelijkheid van hun agenten en assistenten.

10. Diversen

Eventim kan gebruikmaken van diensten van derden om het contract uit te voeren en de rechten uit te oefenen die Eventim op grond van het contract toekomen. Eventim heeft het recht om zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot het contract geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen met een opzegtermijn van zes weken. De partijen hebben het recht om het gebruikerscontract te allen tijde te beëindigen. Sinds 15 februari 2016 biedt de Europese Commissie een Europees platform voor onlinebeslechting van geschillen. Eventim verbindt zich niet en is niet verplicht om alternatieve geschillenbeslechtingsinstanties te gebruiken om geschillen met consumenten op te lossen.

11. Wijzigingen

fanSALE is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en het bepaalde op de informatiepagina’s voor particuliere kopers en verkopers te veranderen. Alle wijzigingen van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden zullen wij online bekend maken. De gewijzigde gebruikersvoorwaarden en/of informatiepagina’s zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op fanSALE te raadplegen zijn.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de Overeenkomst en deze Algemene Gebruikersvoorwaarden voor fanSALE is alleen Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht.

Per: 25.11.2019:

Cookie Instellingen